จุดประสงค์ พันธกิจ
 
     
 
 
 
  โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
   
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้แผนการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
กำหนดให้กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท. และกำหนดบทบาทให้กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจ
ในการเสริมสร้าง อปท. ให้มีความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เทคนิควิชาการ ตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด และให้มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการภายหลังการถ่ายโอน
ช่วยเหลือสนับสนุนให้คำปรึกษา ผลจากการถ่ายโอนถนนตั้งแต่ปี 2546 – 2549
ปรากฏว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบประเมินสภาพถนนที่ถ่ายโอน ปรากฏว่ามีสภาพชำรุดเสียหาย โดยประมาณการในเบื้องต้น
จำเป็นต้องใช้งบประมาณถึง 15,000 ล้านบาท ในการซ่อมแซมฟื้นฟู ประกอบกับการสำรวจข้อมูลในระหว่างปี
2546 – 2551 พบว่า อปท. ได้ร้องขอให้กรมทางหลวงชนบท เข้าไปช่วยดำเนินการในการในการแก้ไขปัญหา
เนื่องจาก อปท. มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณและขาดความพร้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็น
ในการเสริมสร้างความพร้อมให้กับ อปท. ควบคู่ไปกับการพิจารณาการถ่ายโอนถนน
ให้กับท้องถิ่นที่มีความพร้อมเพียงเท่านั้น และเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณ 2551
กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีการจัดทำเกณฑ์ความพร้อมของ อปท. โดยจัดตั้งคณะกรรมการกลาง
และได้จัดทำแนวทางของแผนการพัฒนา (Guideline for strategic plan)ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ด้านงานทางเบื้องต้นสำหรับท้องถิ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการรับโอนถนนจาก
กรมทางหลวงชนบท เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจด้านงานทางแก่ อปท.

ประกอบกับปัจจุบัน อปท. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบกับกรม
ทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายภารกิจการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ฉะนั้นกรม
ทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น” เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะ
อปท. ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจ และพระราชบัญญัติ
ทางหลวง ตลอดจนบริบทการทำงานของท้องถิ่นและรูปแบบวิธีการทำงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานทางให้แก่ อปท. อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของ อปท. ในแต่ละระดับ
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทาง
3. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อปท. เพื่อให้ทราบถึงระดับ
การพัฒนาของ อปท. รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะ

พื้นที่ที่ทำการศึกษา
คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก จนกระทั่งได้พื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ภาค ทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่
1) ภาคเหนือ คือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย น่าน
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย
3) ภาคกลาง คือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง สุพรรณบุรี
4) ภาคใต้ คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาทั้ง 14 จังหวัด
2. กรมทางหลวงชนบท
3. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น (1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่มีบทบาท ภารกิจ
สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในส่วนของการกำหนดนโยบายต่าง ๆ
(3) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (4) สำนักงบประมาณ
(5) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (6) สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (7) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนตุลาคม 2552

วิธีในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
เชิงปริมาณ ประกอบด้วย วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบททั้งในระดับหน่วยงานและระดับภูมิภาค รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของกรมทางหลวงชนบท
2. ได้ทราบถึงความเป็นไปได้ และแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในระดับภาค ศูนย์บริการเครื่องจักรและซ่อมบำรุง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา ศูนย์การทดสอบวัสดุ
3. ได้แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ แผนพัฒนาด้านวิชาการ แผนพัฒนาด้านการสนับสนุนเครื่องจักร แผนพัฒนาด้านมาตรฐานและข้อกำหนดด้านวิชาการ และแผนพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ด้านงานทาง
4. ได้คู่มือในการทำงานของบุคลากรของกรมทางหลวงชนบททั้งคู่มือระดับกรม และคู่มือระดับภูมิภาค (สำนักงาน/จังหวัด)
5. ได้ระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระบบสื่อกลางในการพัฒนาสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการรายงานผลการดำเนินงาน